Ansökan om tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning mot yrkesexamen

Allmän information

 •  


  Personlig information

 • Tillgodoräknande önskas av följande studieresultat

  • Vid tillgodoräknande av flera utländska kurser mot en UU-kurs väljer du en ny rad där du fyller i ytterligare en utländsk kurs men väljer samma UU-kurs som i raden ovan.
   • Vid tillgodoräknande av flera utländska kurser mot en UU-kurs väljer du en ny rad där du fyller i ytterligare en utländsk kurs men väljer samma UU-kurs som i raden ovan.
    • Vid tillgodoräknande av flera utländska kurser mot en UU-kurs väljer du en ny rad där du fyller i ytterligare en utländsk kurs men väljer samma UU-kurs som i raden ovan.
     • Vid tillgodoräknande av flera utländska kurser mot en UU-kurs väljer du en ny rad där du fyller i ytterligare en utländsk kurs men väljer samma UU-kurs som i raden ovan.
                • OBS! Du måste komplettera ansökan med betygsdokument i original. Kopior/scannade betygshandlingar godtas inte. Elektroniska dokument accepteras endast om det finns verifikationsverktyg kopplade till dokumentet eller om betygsdokumentet direkt till oss från lärosätet som utfärdat det. Vår mejladress: tillgodo@uu.se

                 Originalbetyg i pappersform återsänds med post till adressen du angivit i ansökan. Vänligen ange diarienummer, namn och personnummer när du skickar/lämnar in handlingen.

                 Besöksadress: 
                 Servicecenter i Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7 i Uppsala

                 Postadress: 
                 Enheten för studieadministration – Examen
                 Uppsala universitet
                 Box 256
                 751 05 Uppsala 

                • Med originalbetyg avses ett officiellt utfärdat bevis i original över den genomgångna utbildningen. Av beviset skall framgå kursernas benämning, betyg, betygsdatum och omfattning (poäng, credits, timmar etc). Om examen har utfärdats ska dokumentation i original av ingående kurser/prov bifogas. Vi godtar pappersdokument signerat och/eller stämplat av lärosätet som utfärdat det. Elektroniska dokument accepteras endast om det finns verifikationsverktyg kopplade till dokumentet eller om betygsdokumentet mejlas direkt till oss från lärosätet som utfärdat det.
                • Avser t ex förhandsbesked, utlåtande, översättning eller annat du vill åberopa och styrka med ett underlag. Uppgifter om tillgodoräknande som du fått i förväg, d v s innan dokumentation över resultaten finns och en verklig prövning kan ske, är inte juridiskt bindande.
                 • Vänligen fortsätt genom att klicka på fliken "Skicka in".

                 • I högskoleförordningens 6 kap, 6-8 § regleras den studerandes rätt avseende tillgodoräknande och motsvarandebedömning av såväl inhemsk som utländsk utbildning. För att en bedömning skall göras måste man vara antagen till och bedriva studier vid universitetet, i det här fallet vid Uppsala universitet. Ett beslut om tillgodoräknande gäller vid det universitet/högskola där beslutet fattats.

                  Beslut om tillgodoräknande av utländsk utbildning mot hel kurs fattas på delegation från Rektor av Enheten för studieadministration - examen inom Studentavdelningen. 

                  Endast den som är student vid Uppsala Universitet kan komma i fråga för ett tillgodoräknande. Högskolan/universitetet där studierna bedrivits ska vara erkänt av landets utbildningsmyndighet eller motsvarande organisation. Beslutet om tillgodoräknande anger hur många högskolepoäng som den utländska utbildningen bedömts motsvara och om utlandsstudierna ersätter någon kurs inom aktuell yrkesexamen. Behövs det för examen framgår ämnes- och nivåspecificering av de ingående kurserna. Omräkning av betyg till de betygsskalor som tillämpas vid Uppsala universitet görs inte.

                  Handläggningstiden är 2-3 månader. Beslut om tillgodoräknande meddelas skriftligt till den sökande och dokumenteras i Ladok tidigast tre veckor efter att beslutet har tagits. Beslut om tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

                 • OBS! Stäng inte webbläsaren eller fliken förrän ett bekräftelsemeddelanden visas på skärmen. Detta kan ta flera minuter.