Ansökan om tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning i generell examen (Application for transfer of credits from foreign higher education towards general degree)

formID_#146

 • Allmän information

  • Avser du att tillgodoräkna kurser i yrkesexamen, vänligen ansök här istället.
  • För att ansöka om tillgodoräknande måste man vara antagen till och bedriva studier vid Uppsala universitet.
  • För mer information om tillgodoräknande, vänligen se fliken "Skicka in/submit" ovan
  • Skicka in en ansökan för varje utländskt lärosäte. Vid fler än 15 kurser, vänligen skicka in fler ansökningar.

  General_information

  • For transfer of credits towards a professional degree, please apply by using this form.
  • To be able to transfer credits you must be admitted to Uppsala University and be registered for a course or programme.
  • For additional information regarding transfer of credits, please refer to the tab "Skicka in/submit".
  • Please submit one application per University. In case you are applying for more than 15 courses, please file another application using this form. 

   

  Personlig information
  Personal Information

 • Tillgodoräknande önskas av följande studieresultat
  Credit evaluation requested for the following courses

 • Please state what country the University is situated in
 • Kurser som inte behöver ingå i huvud- eller biområdet i din framtida examen.
 • Courses which do not need to be transferred within the main field or minor field in your future degree.
 • Degree requirements: tinyurl.com/degreerequirementsUU
 • A main field is required in a general degree, eg. 90 hp in a Bachelor’s degree and 60 hp in a Master’s degree. Degree requirements: tinyurl.com/ExamensreglerUU
 • In addition to a main field, a minor field of at least 30 hp is required for a Bachelor’s degree.
 • Examensregler: tinyurl.com/examensreglerUU Degree requirements: tinyurl.com/DegreeRequirementsUU
 • En generell examen ska alltid omfatta ett huvudområde, t ex 90 hp i kandidatexamen och 60 hp i 2-årig masterexamen. Examensregler: tinyurl.com/DegreeRequirementsUU
 • En generell kandidatexamen ska, förutom huvudområde, även omfatta ett biområde om minst 30 hp. Examensregler: tinyurl.com/ExamensreglerUU
                 • OBS! Du måste komplettera ansökan med betygsdokument i original. Kopior/scannade betygshandlingar godtas inte. Elektroniska dokument accepteras endast om det finns verifikationsverktyg kopplade till dokumentet eller om betygsdokumentet direkt till oss från lärosätet som utfärdat det. Vår mejladress: tillgodo@uu.se

                  Originalbetyg i pappersform återsänds med post till adressen du angivit i ansökan. Vänligen ange diarienummer, namn och personnummer när du skickar/lämnar in handlingen.

                  Besöksadress: 
                  Servicecenter i Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7 i Uppsala

                  Postadress: 
                  Enheten för studieadministration – Examen
                  Uppsala universitet
                  Box 256
                  751 05 Uppsala 


                  Please note! You must submit an official and original transcript of records or certificate from the courses to be transferred. Copies or scans are not accepted.
                  Electronic documents are only accepted if verification tools are connected to the document or if the transcript is sent directly to us by the issuing University. Our email address: tillgodo@uu.se

                  The original documents will be returned by mail. If you have a degree, you must also include a diploma.

                  Please include your registration number, name, and Swedish identity/student number. 
                  Visiting address: Servicecenter, Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7. Uppsala.

                  Address: 
                  Enheten för studieadministration – Examen
                  Uppsala universitet
                  Box 256
                  751 05 Uppsala 
                  SWEDEN

                 • Med originalbetyg avses ett officiellt utfärdat bevis i original över den genomgångna utbildningen. Av beviset skall framgå kursernas benämning, betyg, betygsdatum och omfattning (poäng, credits, timmar etc). Om examen har utfärdats ska dokumentation i original av ingående kurser/prov bifogas. Vi godtar pappersdokument signerat och/eller stämplat av lärosätet som utfärdat det. Elektroniska dokument accepteras endast om det finns verifikationsverktyg kopplade till dokumentet eller om betygsdokumentet mejlas direkt till oss från lärosätet som utfärdat det.
                 • The documentation should include the names of the courses, the grades, and the date the grades were set as well as the extent of the courses (credits, hours etc). An original document can either be a paper document with a signature and stamp, or an electronic document that can be verified. Electronic documents that lack verification tools, will be accepted only if sent to us directly from the issuing university. An authorized translation must also be provided if the document is in any other language than Swedish, Danish, Norwegian, English, German, Spanish or French.
                 • Avser t ex förhandsbesked, utlåtande, översättning eller annat du vill åberopa och styrka med ett underlag. Uppgifter om tillgodoräknande som du fått i förväg, d v s innan dokumentation över resultaten finns och en verklig prövning kan ske, är inte juridiskt bindande. Eg. translation, learning agreement or other documents relevant to your application. Please be aware that a preliminary assessment of the courses, made before your application has been processed and an official decision is issued, is not legally binding.
                  Tecken kvar
                  • Vänligen fortsätt genom att trycka på fliken "Skicka in/Submit".

                   Please press the tab named "Skicka in/Submit".

                  • Svenska

                   I högskoleförordningens 6 kap, 6-8 § regleras den studerandes rätt avseende tillgodoräknande och motsvarandebedömning av såväl inhemsk som utländsk utbildning. För att en bedömning skall göras måste man vara antagen till och bedriva studier vid universitetet, i det här fallet vid Uppsala universitet. Ett beslut om tillgodoräknande gäller vid det universitet/högskola där beslutet fattats. Studerande som har läst vid annan högskola i Sverige kan normalt ta med sig dessa studier i en examen utan särskilt tillgodoräknande (gäller ej yrkesexamina).

                   Beslut om tillgodoräknande av utländsk utbildning fattas på delegation från Rektor av Enheten för studieadministration - examen inom Studentavdelningen.  Undantag: Tillgodoräknande i statskunskap, nationalekonomi och juridik handläggs på respektive institution.

                   Endast den som är student vid Uppsala Universitet kan komma i fråga för ett tillgodoräknande. Det som huvudsakligen prövas vid en ansökan om tillgodoräknande är om utbildningen ligger på motsvarande svensk högskolenivå, omfattningen av studierna samt nivå och innehåll. Högskolan/universitetet där studierna bedrivits ska vara erkänt av landets utbildningsmyndighet eller motsvarande organisation. Beslutet om tillgodoräknande anger hur många högskolepoäng som den utländska utbildningen bedömts motsvara. Behövs det för examen, görs även en ämnes- och nivåspecificering av de ingående kurserna. Omräkning av betyg till de betygsskalor som tillämpas vid Uppsala universitet görs inte.

                   Handläggningstiden är 2-3 månader. Beslut om tillgodoräknande meddelas skriftligt till den sökande och dokumenteras i Ladok tidigast tre veckor efter att beslutet har tagits. Beslut om tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

                   English

                   The Higher Education Ordinance of Sweden Chapter 6, §6-8, regulates a student’s right to transfer credits. If a student at a higher education institution in Sweden has successfully completed a higher education course or study programme elsewhere, she or he is entitled to transfer the credits awarded for a course or study programme at another higher education institution. This does not apply, however, if there is a substantial difference between these courses or study programmes. In order for an assessment to be made, the individual in question must be admitted to the university and registered for a course or programme. A decision made by a university applies only to that university. Courses taken at another Swedish higher education institution can normally be included in a degree without a decision of transfer of credits.

                   In accordance with a decision made by the Vice Chancellor, transfer of credits of foreign education is to be made by the Student Registry Unit. However, transfer of credits of courses in politics, economics and law are handled directly by the respective departments.
                   When an application for the transfer of credit is made, the following is assessed: whether the education corresponds to the Swedish higher educational level, the extent of the education (hp) as well as the level and content. The university or institute of higher education must be accredited by a recognised authority in that country, or by a similar organisation. The decision about transfer of credits is given in the form of corresponding Swedish credits (hp). If it is required for the degree, the subject as well as the level are specified. Evaluation of the foreign grades to Swedish grades will not be made. A written decision is sent directly to the applicant and will be reported in Ladok at the earliest three weeks after the decision has been made.
                   If you consider the final evaluation to be incorrect, you can appeal in writing to the Higher Education Board of Appeal, (Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH).

                  • När du klickat på skicka in, vänligen invänta bekräftelse på att ansökan är mottagen, innan du stänger sidan. Detta kan ta uppemot en minut.
                   Ett bekräftelsemejl skickas till den e-postadress du angivit i ansökan. 

                   Please await a confirmation to appear on your screen after having submitted your application. The process may take a minute.
                   A confirmation will be sent to the email address you provided in the application.