Blankett för visselblåsning/Whistle Blowing Form

Blankettnr: #412

De rättsliga förutsättningarna för visselblåsarfunktionen finns i lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

The legal framework for the whistleblowing function is set out in the Act on Protection of Persons Reporting Wrongdoings (2021:890).


Visselblåsning

Du som rapporterar missförhållanden som omfattas av visselblåsarlagen (2021:890) är skyddad mot repressalier. Detta gäller endast om du kommit i kontakt med missförhållandet i ett arbetsrelaterat sammanhang, det vill säga som anställd, praktikant, jobbsökande eller liknande. Om ditt meddelande inte omfattas av visselblåsarlagen så avgör universitetet hur det istället ska hanteras.

Som rapportör förutsätts du lämna namn och kontaktuppgifter vid en rapport, men det är inget krav. Dock är uppgifterna viktiga för att avgöra om du omfattas av skyddet eller inte.

Din rapport kommer endast att hanteras av ett fåtal behörigt utsedda personer vid Uppsala universitet. Du kommer sedan att få återkoppling kring ärendet, om du valt att inte vara anonym.


Ditt meddelande till oss är en allmän handling som i regel är offentlig

När ett meddelande eller en anmälan kommer in till Uppsala universitet (UU) registreras den och får ett diarienummer. Eftersom UU är en myndighet kan ditt meddelande bli en allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att begära att få ta del av den. Rätten att ta del av en allmän handling kan däremot begränsas av sekretess. UU gör alltid en så kallad sekretessbedömning som kan innebära att uppgifter som omfattas av sekretess inte lämnas ut.


Från och med den 17 december 2021 gäller en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som ska skydda visselblåsarens identitet inom offentlig sektor. Sekretessen gäller för uppgifter som kan avslöja den rapporterande personens identitet i ett uppföljningsärende. Med ett uppföljningsärende menas bland annat uppgifter som framkommer i ett meddelande om missförhållande som inkommit via en visselblåsarfunktion och uppgifter som består i att lämna återkoppling till den rapporterande personen. 


Whistle blowing

When making a whistle blower report you are protected under the law (2021:890) on protection for people reporting on wrongdoings. This only applies if you have come into contact with the wrongdoing in a work related context, for example as an employee, intern, job seeker or similar.

You can include your name and contact details when making a report. This is not mandatory but is important for determining whether you are protected under the previously mentioned law.

Your report will only be handled by a few specifically authorized people at Uppsala University. If you have not chosen to be anonymous, you will also receive feedback on the report.


Your message to us is an official document and generally in the public domain

When a report or complaint is received by Uppsala University (UU), it is registered and given a reference number. As UU is a public authority, your message may become an official document. This means that anyone has the right to request access to it. The right to access official documents may, however, be restricted by confidentiality. UU always carries out a confidentiality assessment that may result in a decision not to disclose information that is covered by secrecy regulations.


With effect from 17 December 2021, a new provision in the Public Access to Information and Secrecy Act is intended to protect the identity of whistleblowers in the public sector. Secrecy applies to information that could reveal the identity of the person making the report in a follow-up case. The term ‘follow-up case’ refers, for example, to information revealed in a report about wrongdoings received via a whistleblowing function and information consisting of feedback to the person making the report. 


 • Du har valt telefonsamtal.

  På vardagar mellan 09:00 och 11:00 kan du ringa på 018 - 471 00 00 vx.

  Be att få tala med visselblåsarfunktionen.


  You have chosed to use a phone call for your report.

  During office hours (09:00 - 11:00) you can call 018 - 471 00 00 ex.


  Ask for the whistleblower Officer.

 • Du har valt personligt möte.

  På tisdagar mellan 09:00 och 11:00 kan du besöka Segerstedthuset för ett personligt möte. 

  Segerstedthuset ligger på Dag Hammarskjölds väg 7 i Uppsala.

  I servicecenter (receptionen) ber du att få tala med visselblåsarfunktionen.


  You want a personal meeting.

  You can visit servicecenter at the University Administration to address your report personally every Tuesday between 09:00 - 11:00.

  Segerstedthuset is located close to the Castle on Dag Hammarskjölds väg 7 in Uppsala.


  Ask for the wistleblower Officer at the Service centers desk.

 • Du har valt papperspost.

  Postadressen är:

  Uppsala universitet / visselblåsarfunktionen

  Box 256

  752 37  UPPSALA

  You have chosed Mail.

  The postal address is:

  Uppsala universitet / visselblåsarfunktionen

  Box 256

  752 37  UPPSALA

 • Du har valt elektronisk blankett.

  Fyll i fälten nedan. När du skickar in ditt meddelande får du en bekräftelse på att meddelandet har registrerats direkt i form av ett diarienummer som ser ut så här, VISSEL 2022/123. 

  Om du vill komplettera ditt meddelande uppger du diarienumret vid kontakter med Uppsala universitet.

  Om du lämnar kontaktuppgifter kommer du att bli kontaktad av en handläggare.


  You have chosed to use the electronic web form.

  Fill in the form below. You can leave information anonymously. Your notification will be registrered and you will receive a case number as a confirmation that your report or complaint is received (looks like this VISSEL 2022/123).

  If you want to complete your notification, please use the case number when in contact with the university.

  If you contact details, the wistleblower Officer will get back to you.  

 • Om du väljer att inte vara anonym får du lämna kontaktuppgifter nedan.
 • OBS! Om du väljer att vara anonym kan återkoppling på ärendet inte alltid ges.


 • Om din visselblåsning följs upp kommer du att kunna lämna fler detaljer. If your whistleblow leads to a response more details will be needed.
  • OBS! Stäng inte webbläsaren förrän din visselblåsning är bekräftad. OBS!
   NOTE! Don't close the browser until your wistleblow is confirmed. NOTE!