Begäran om registerutdrag

 • Jag begär härmed ett registerutdrag från Uppsala universitets personuppgiftsbehandling av mina uppgifter enligt informationen i flik 2 "Information".

 • 12-siffror (ÅÅÅÅMMDD-NNNN)
 • Ange din e-postadress här
 • Du har rätt till ett registerutdrag per år utan kostnad. I samband med att registerutdraget lämnas ut måste vi säkerställa din identitet genom giltig legitimationshandling.

  Du kan hämta ditt registerutdrag vid myndigheten här i Uppsala eller få det skickat till dig med rekommenderad post.

   

 • Ange om du vet att du förekommer vissa särskilda register (t.ex. i forskningsprojekt)
 • Ange hur du vill att vi levererar ditt registerutdrag:
 • Ange till vilken postadress vi ska skicka ditt registerutdrag
 •  Registerutdrag från Uppsala universitet

  När du begär ett registerutdrag gör vi en sökning på dina personuppgifter (namn och personnummer) i våra centrala register. När vi har ett resultat "registerutdrag" återkopplar vi till dig och du är välkommen att hämta det här hos oss i Uppsala eller få det skickat med rekommenderad post. I registerutdraget ser du vilka personuppgifter vi behandlar i de system vi återsökt uppgifterna i.

  För att få registerutdraget utlämnat måste vi säkerställa din identitet. Du behöver därför en godkänd legitimationshandling när du hämtar ditt registerutdrag.

  Om du vet att vi behandlar uppgifter i särskilda sammanhang (t.ex. som del i ett forskningsprojekt) så kan du ange det i den begäran.

  Du har rätt till ett kostnadsfritt registerutdrag per år.

  Ändringar och radering av uppgifter

  Stämmer inte uppgifterna i registerutdraget så kan vi rätta de felaktiga uppgifterna. Använda det diarienummer du fick i samband med din begäran i kontakten med oss. Vi tar inte emot ändringar per telefon eftersom vi måste veta att det verkligen är du som gör anmälan.

  Uppgifter om dig som finns i allmänna handlingar (t.ex. studiemeritregister, anställningsavtal, rekryteringsärenden) får inte gallras utan särskilda föreskrifter som utfärdas av Riksarkivet. Inom vissa studie- och ekonomiadministrativa områden finns det dock generella gallringsföreskrifter och uppgifter gallras regelbundet när de inte längre behövs för att tillvarata mydighetens eller den enskildes intressen.