Anmälan om personuppgiftsbehandling (maj 2019)

formID_#105

Här kan du anmäla personuppgiftsbehandling som du utför inom ramen för ditt arbete vid Uppsala universitet. I blanketten nedan finns två flikar:

 • en med information om dataskyddsförordningens bestämmelser, och

 • en där du fyller i uppgifter till din anmälan om personuppgiftsbehandling.

 • Den nya förordningen

  Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen för all behandling av personuppgifter inom EU.

  Dataskyddsförordningens syfte är att säkerställa att enskilda får en bättre kontroll över sina personuppgifter, en hårdare kontroll över behandlingen och en strängare ansvarsutkrävning av de som behandlar personuppgifter. Dessutom ger dataskyddsförordningen ett enhetligt regelverk i Europa som underlättar det fria flödet av personuppgifter mellan medlemsstater i takt med globaliseringens ökade krav.

  Mer information

  För mer information om personuppgiftsbehandling och EU:s dataskyddsförordning rekommenderas att du besöker PuB-sidan. Där kan du läsa mer om den personuppgiftsansvariges skyldigheter och ansvar samt de registrerades rättigheter.

  Anmälan av personuppgiftsbehandling gör du i flik 2.

   

   

 • 1. Kontaktuppgifter

 • 2. Benämning av register

 • 3. Ändamål med behandlingen av personuppgifter

 • 4. Kategorier av personer som ska registreras

 • 5. Kategorier av personuppgifter som ska registreras

 • 6. Känsliga personuppgifter

 • Med känsliga personuppgi
 • Om personuppgiftsbehandlingen gäller forskning och som ska grundas på samtycke får den endast utföras om den också har godkänts vid en etikprövning enligt 3 § och 6 § etikprövningslagen. Samtycket ska vara frivilligt, uttryckligt och kunna uppvisas vid behov.
  • 7. Registrets tillgänglighet för andra

  • Att registret blir tillgängligt kan till exempel innebära att externa mottagare inom EU/EES får ta del av registret såsom andra myndigheter, lärosäten m.fl.
  • Med personuppgiftsbiträde menas en aktör som behandlar personuppgifter på uppdrag av någon annan, t.ex. ett laboratorium, ett enkätinsamlingsföretag.
   • 8. Överföring av uppgifter utomlands

   • Ska personuppgifterna överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land som inte ingår i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Island, Lichtenstein eller Norge), så fyller du i detta här.
   • Länder i EU: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike. Länder i EES: Island, Liechtenstein, Norge.
   • Kontrollera att landet finns med på EU-kommissionens lista genom länken nedan.
   • 9. Datum då behandlingen förväntas avslutas

   • När det datum du angivit passerats kommer du att få en förfrågan om behandlingen har avslutats eller om den, efter ny bedömning, behöver fortsätta.
   • 10. Laglig grund för behandlingen av personuppgifter

   • En laglig behandling av personuppgifter är om det finns ett giltigt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att fullfölja ett avtal eller en rättslig förpliktelse. Det är också lagligt om behandlingen behövs för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
   • 11. Informationssäkerhet - skyddsåtgärder

   • Informationsklassificering genomförs med stöd av de anvisningar i bilagorna 2 och 6 från säkerhetsavdelningen som du hittar under punkt 2 "Riktlinjer och rutiner" här.

    Informationssäkerhetsarbetet ska säkerställa att risker, störningar och hot mot universitetets informationsresurser identifieras och hanteras så att negativa konsekvenser avseende konfidentialitetriktighet och tillgänglighet minimeras.

    Behöver du hjälp kan du kontakta informationssäkerhetssamordnarna genom security@uu.se .

    • OBS! Stäng inte webbläsaren innan du fått en bekräftelse på att din anmälan är mottagen.