Anmälan om direktupphandling

(Dec 2017)

 • Det ekonomiska ansvaret vid direktupphandling ligger alltid hos uppdragsgivaren. Upphandlingsenheten förutsätter att du som kontaktperson är behörig att genomföra direktupphandling att det är förankrat, såväl ekonomiskt som behovsmässigt, hos prefekt eller motsvarande. Enheten för upphandling och inköp förutsätter också att tillstånd för verksamheten/anläggningen finns, där sådana krävs enligt lag och andra regelverk.

  Enheten för upphandling och inköp kan aldrig helt garantera att det inte finns en risk för att kontrollmyndigheten för upphandlingsärenden kan komma att granska ärendet och att ärendet lämnas till rättslig prövning och där den rättsliga instansen gör en annan bedömning än upphandlingsenheten.

 • Department (or equivalent)
 • Division (or equivalent)
 • Official responsible for registration at dept (or equivalent)
 • Telephone number
 • Official responsible for registration at dept (or equivalent)
 • Name of good/service to which this notification refers
 • Email address of contact person at dept (or equivalent)
 • Description of good/service
 • Potential suppliers
 • Other relevant information
 • Estimated value in SEK (excl. VAT)
 • The entity undertaking direct procurement always bears the financial responsibility. The Procurement and Purchasing Office assumes that you, as contact person, have authorisation to undertake direct procurement and that the head of department or equivalent has approved the undertaking as necessary and financially responsible. The Procurement and Purchasing Office also assumes that permits have been obtained for the activity/facility where this is required by law or other regulations.

  The Procurement and Purchasing Office can never completely guarantee that there is no risk of the procurement supervisory authority examining the matter and of it being submitted to a court for review, in which case the court may take a different view than the Procurement and Purchasing Office.