Anmodan om upphandling

formID_#014

 • Det ekonomiska ansvaret vid direktupphandling ligger alltid hos uppdragsgivaren. Upphandlingsenheten förutsätter att du som kontaktperson är behörig att genomföra direktupphandling att det är förankrat, såväl ekonomiskt som behovsmässigt, hos prefekt eller motsvarande. Enheten för upphandling och inköp förutsätter också att tillstånd för verksamheten/anläggningen finns, där sådana krävs enligt lag och andra regelverk.

  Enheten för upphandling och inköp kan aldrig helt garantera att det inte finns en risk för att kontrollmyndigheten för upphandlingsärenden kan komma att granska ärendet och att ärendet lämnas till rättslig prövning och där den rättsliga instansen gör en annan bedömning än upphandlingsenheten.

 • Uppgifter om beställare

 • Department (or equivalent)
 • Division (or equivalent)
 • Contact person
 • E-mail address to the contact person
 • Telephone number to the contact person
 • Head of department or equivalent E-mail adress
 • Uppgifter om vara/tjänst

 • Name of good/service to which this notification refers
 • Description of of good/service to which this notification refers
 • Download
  Upload fil
 • Potential suppliers
 • Omfattning

 • (Gäller de uppfattningar där personal berörs t ex vid konkurrensutsättning av verksamhet)
 • Ange som ÅÅÅÅ-MM-DD
 • The entity undertaking direct procurement always bears the financial responsibility. The Procurement and Purchasing Office assumes that you, as contact person, have authorisation to undertake direct procurement and that the head of department or equivalent has approved the undertaking as necessary and financially responsible. The Procurement and Purchasing Office also assumes that permits have been obtained for the activity/facility where this is required by law or other regulations.

  The Procurement and Purchasing Office can never completely guarantee that there is no risk of the procurement supervisory authority examining the matter and of it being submitted to a court for review, in which case the court may take a different view than the Procurement and Purchasing Office.