Synpunkter och klagomål på vården vid studenthälsans mottagning

Studenthälsan tar här emot och utreder klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från bland annat vårdtagare och deras närstående, personal, andra vårdgivare, föreningar, andra organisationer och intressenter.

 • Efter det att du skickat in uppgifterna enligt ovan kommer en medarbetare vid Uppsala universitet att kontakta dig för att inhämta mer information från dig gällande ditt ärende. Du kommer att erhålla ett bekräftelsemejl på din anmälan ovan.

 • Hantering av synpunkter och klagomål i hälso- och sjukvården

  Synpunkter och klagomål är viktiga. De kan bidra till att förändra och förbättra vården. Patienter och deras närstående ska kunna lämna synpunkter och klagomål till sin vårdgivare och vårdgivaren ska ta emot och utreda dessa.

  En viktig del i ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är utredning av avvikelser utifrån klagomål och synpunkter. Detta enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). Vårdgivaren ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från bland annat vårdtagare och deras närstående, personal, andra vårdgivare, föreningar, andra organisationer och intressenter.

  Regler för klagomålshantering inom vården

  Sedan 1 januari 2018 lämnar patienter och närstående klagomål eller synpunkter i första hand till vårdgivarna som tar emot och bemöter klagomålen. Det är verksamheten som bäst kan förklara vad som har hänt och vidta åtgärder för att det som hänt inte ska inträffa igen. När patienter eller närstående har lämnat ett klagomål bör verksamheten omgående bekräfta att de tagit emot det, och svara på ärendet inom fyra veckor.

  IVO utreder klagomål under vissa förutsättningar

  Under vissa förutsättningar kan även Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreda klagomål efter det att patienten har vänt sig till vården eller patientnämnden. Men IVO har från och med 1 januari 2018 bara skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. IVO ska även utreda klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning.

  (Källa: Socialstyrelsen genom www.kunskapsguiden.se)