Anmälan om personuppgiftsbehandling för studenter

formID_#105

Här kan du anmäla personuppgiftsbehandling som du utför inom ramen för ditt examensarbete vid Uppsala universitet. I blanketten nedan finns två flikar:

 • en med information om dataskyddsförordningens bestämmelser, och

 • en där du fyller i uppgifter till din anmälan om personuppgiftsbehandling.


Din anmälan hanteras centralt och arkiveras i det allmänna huvuddiariet vid Uppsala universitet.

- - -

Notification of personal data processing for students

Here you can report personal data processing that you carry out within the framework of your degree project at Uppsala University. In the form below there are two tabs:
 • one with information on the provisions of the GDPR, and

 • one where you fill in information for your notification of personal data processing.
Your application is handled centrally and archived in the general main diary at Uppsala University.


 • Dataskyddsförordningen (GDPR)

  Från och med den 25 maj 2018 gäller GDPR för all behandling av personuppgifter inom EU.

  GDPR:s syfte är att säkerställa att enskilda får en bättre kontroll över sina personuppgifter, en hårdare kontroll över behandlingen och en strängare ansvarsutkrävning av de som behandlar personuppgifter. Dessutom ger GDPR ett enhetligt regelverk i Europa som underlättar det fria flödet av personuppgifter mellan medlemsstater i takt med globaliseringens ökade krav.

  När du behandlar personuppgifter i ditt examensarbete (motsv.) är det Uppsala universitet som är personuppgiftsansvarig. Uppsala universitet skall föra ett register över de personuppgiftsbehandlingar som universitetet är ansvarig för. Det görs i en sk. registerförteckning.

  När du fyller i anmälan i flik 2 registreras din behandling i registerförteckningen med automatik.

  Anmälan av personuppgiftsbehandling gör du i flik 2.

  - - -

  The General Data Protection Regulation (GDPR) 

  On May 25:th 2018 The GDPR aquired legal force in Sweden.

  The purpose of The GDPR is to ensure that individuals gains a better controle during providers processing of personal data. In addition, the GDPR provides a single regulatory framework in Europe that facilitates the free flow of personal data between Member States in line with the increasing demands of globalisation.

  When you process personal data in your degree project (the equivalent), Uppsala University is the data controller. Uppsala University shall keep a register of the personal data processing for which the University is responsible. It is done in a so called register list. When you fill in the notification in tab 2, your processing is automatically registered in the register list. 

  Notification of personal data processing is made in tab 2.

 • 1. Kontaktuppgifter

  1. Point of contact

 • 2. Namn på examensarbetet

  2. Name of the degree project

 • 3. Ändamål med behandlingen av personuppgifter i examensarbetet

  3. Purpose of the processing of personal data in the degree project

 • 4. Kategorier av personer som ska behandlas

  4. Categories of persons to be processed

 • 5. Kategorier av personuppgifter som ska behandlas

  5. Categories of personal data to be processed

 • Kryssa i vilka kategorier av personuppgifter du skall behandla.
  Personuppgifter är alla uppgifter som kan identifiera en nu levande person. Läs mer i informationsfliken. / Personal data is any data that can identify a living person. Read more in the details tab.
 • 6. Känsliga personuppgifter

  6. Sensitive personal data

 • Med känsliga personuppgifter menas t.ex. uppgifter om hälsa, sexualliv, religion. Läs mer i informationstexten.
 • 7. Datum då behandlingen förväntas avslutas

 • 8. Informationssäkerhet - skyddsåtgärder

  Skydda personuppgifterna under den tid du arbetar med ditt examensarbete och radera dem när examensarbetet är avslutat och betygsatt.

  8. Information security - protective measures

  Protect the personal data during the time you are working on your degree project and delete it when the degree project is completed and rated.


 • OBS! Stäng inte webbläsaren innan du fått en bekräftelse på att din anmälan är mottagen.

  NB! Do not close your browser until you have received confirmation that your report has been received.