Lärarprogrammen - Ansökan om tillgodoräknande

Blankettnr: 651

Läs igenom informationen nedan innan du fyller i blanketten:

Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier och yrkeserfarenhet regleras i högskoleförordningen. För att en bedömning skall göras måste man vara antagen till och bedriva studier vid universitetet. Ett beslut om tillgodoräknande gäller vid det universitet/högskola där beslutet fattats.

Ansökan om tillgodoräknande ska lämnas in i god tid före aktuell kurs. I kursplanen kan du se kursens mål som ska vara uppfyllda. Om du ansöker om tillgodoräknande för flera kurser behöver du skicka in en ansökan för varje kurs.

Så här ansöker du om tillgodoräknande

 1. Om du vill tillgodoräkna dig hel kurs inom utbildningsprogrammet och tillgodoräknandet baseras på kurser lästa vid enbart svenska universitet/högskolor ansöker du via denna sida.
 2. Om du vill tillgodoräkna dig del av kurs oavsett om tillgodoräknandet baseras på kurser lästa vid svenska universitet/högskolor eller kurser lästa vid utländska universitet ansöker du via denna sida.
 3. Om du vill tillgodoräkna dig hel kurs och tillgodoräknandet baseras på enbart kurser lästa vid utländska universitet eller kurser lästa vid både svenska universitet/högskolor och utländska universitet ansöker du om tillgodoräknande hos examensenheten vid Uppsala universitet via denna sida .

Glöm inte att

 • Kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekt ifyllda.
 • Bifoga dokument som styrker tidigare studier eller yrkeserfarenhet. Du behöver bifoga kursplaner, litteraturlistor, intyg, registerutdrag (betyg) på att kurserna/momenten/yrkeserfarenheten är avklarade.

Kontakt för frågor om ansökningsprocessen: 

studievagledninglu@uadm.uu.se

 

 • Dina kontaktuppgifter


 • Uppgifter om kursen du vill tillgodoräkna dig

 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
 • Tecken kvar
 • Uppgifter om dina tidigare meriter

  För bedömningen av tillgodoräknandet måste du bifoga dina tidigare meriter. Du kommer att få lista dina tidigare meriter som du vill åberopa som grund till varför ditt tillgodoräknande ska beviljas nedan. Meriter kan antingen vara:

  1. Tidigare avklarade studier vid universitet. I dessa fall behöver du bifoga kursplan och litteraturlista för varje kurs du vill åberopa för att universitet ska kunna ta ställning till om innehållet i kursen/kurserna du redan avklarat motsvarar kursen eller momentet du vill få tillgodoräknat. 

  2. Yrkesverksamhet ("reell kompetens"). Du kan åberopa att du genom din tidigare arbetslivserfarenhet ska få kursen eller momentet du ansökt om tillgodoräkna dig beviljat. I detta fall behöver du bifoga underlag som styrker dina tidigare yrkesverksamheten och på vilket sätt den motsvarar kursmålen i kursen/kursdelen du ansöker om att få tillgodoräkna dig.

  1. Tidigare avklarade studier vid universitet

                     • 2. Yrkesverksamhet

                     • Tecken kvar
                     • Bifoga en sjävvärdering/kompetensbeskrivning (obligatoriskt)

                      För att det ska gå att göra en bedömning av din yrkesverksamhet krävs att du själv beskriver din reella kompetens som du fått genom din yrkesverksamhet, och hur denna står i relation till målen för kursen/delen av kursen som du ansöker om att få tillgodoräkna dig.

                      Detta innebär att du i skrift ska redogöra för hur/på vilket sätt kursmålen för kursen har uppnåtts genom ditt tidigare arbete. Beskrivning av och reflektion kring den reella kompetensen ska göras i relation till samtliga kursmål. 

                      En underskrift av din dåvarande chef för arbetet du genomfört behövs i kompetensbeskrivningen för att verifiera kompetensen du själv har beskrivit. 

                      • Bifoga intyg från arbetsgivaren (obligatoriskt)

                       Om du åberopar tidigare yrkesverksamhet ska du bifoga ett arbetsgivarintyg som styrker:

                       1. Hur länge du har varit anställd
                       2. Hur många procent av heltid som du arbetat
                       3. Vilken befattning som du har haft
                       4. (Endast för ämneslärare) Vilket/vilka ämnen som du undervisat i.

                       Om så behövs kan flera intyg lämnas.

                       • Bifoga ytterligare handlingar/komplement som styrker den yrkesverksamhet du åberopar (frivilligt)

                        Om du har ytterligare handlingar som styrker kompetensen kan du ladda upp dem här nedan.

                        • Observera: När du har fyllt i blanketten och skickat in den är det viktigt att du inte stänger ner webbsidan, utan att du stannar kvar på den tills dess att du får en bekräftelse på att ett ärende har skapats. 

                         Om du vill kommunicera med oss är det viktigt att du anger ärendenumret i bekräftelsen.