Nominering till Martin H:son Holmdahls pris för mänskliga fri- och rättigheter/Nomination form for the Martin Henriksson Holmdahl Prize for the Promotion of Human Rights and Liberty

formID_#025

 • Professor Martin H:son Holmdahl var Uppsala universitets rektor 1978-1989. Med anledning av hans 80-årsdag den 10 juni 2003 beslutade universitetet att inrätta ett pris för främjandet av mänskliga fri- och rättigheter. Priset kan tilldelas en anställd inom universitetet, en grupp av sådana anställda, en student, en grupp av studenter alternativt en alumn med tydlig koppling till universitetets verksamhet. Mottagaren ska ha studerat och/eller arbetat för att främja mänskliga fri- och rättigheter eller aktivt bekämpat brott mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, varhelst i världen dessa brott inträffat.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  The Martin Henriksson Holmdahl Prize for the Promotion of Human Rights and Liberty was instituted by the University in 2003 in celebration of the 80th birthday of its former Vice-Chancellor. The prize is to be awarded to an employee of the University, a group of such employees, a student, or a group of students, or an alumnus/alumna with close ties to the operations of the University. The recipient of the prize shall have studied and/or worked to further human rights and liberty or have actively combated crimes against the UN Declaration of Human Rights, wherever in the world these crimes have been committed.

 • Information om den som nominerar/Information about you as nominator:

   
 • Information om den som nomineras/Information about the nominee:

 • Nominering:

  Genom filuppladdningsverktyget kan du ladda upp de handlingar du vill åberopa. Du måste ladda upp minst en fil som ska vara utformad som en sammanhållen nominering. Övriga filer kan vara CV, uppdragsbeskrivningar, skriftliga referenser, publikationslistor eller liknande.

  By using the uploading tool you are able to upload documents that you want to invoke. At least one document has to be formulated as a cohesive nomination. Other documents that you want to invoke can be CV, written references, publications list or similar.

  Observera att du genom att skicka in din nominering gör den till offentlig handling och att den kan komma att begäras ut i enlighet med gällande lagstiftning.

  Please be advised that by handing in your nomination it will be classified as an official document with public access and may be obtained according to Swedish law.

 • Download
 • Var vänlig och stäng INTE ner webbläsaren, innan du fått en bekräftelse på mottagen nominering på bildskärmen

  Please DO NOT shut down your browser until you have received confirmation of received nomination on the screen